Regulamin ogólny ofert

Regulamin sprzedaży premiowych, promocji, bonusów itp. przyznawanych przez E-TOTO obowiązujący od 5 listopada 2018 r.

 • 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży premiowych, promocji, bonusów itp. przyznawanych przez E-TOTO, zwany „Regulaminem” działa w połączeniu z Regulaminem ogólnym ETOTO oraz regulaminem konkretnej sprzedaży premiowej, promocji, bonusu itp., zwanym na potrzeby niniejszego Regulaminu promocji „Regulaminem szczegółowym”, zawartymi na oficjalnej stronie www.etoto.pl.
 • 2. Ze sprzedaży premiowej/ promocji, bonusu, itp. prowadzonych/ przyznanych na podstawie jednego Regulaminu szczegółowego może skorzystać tylko jeden klient, rozumiany jako jeden adres gospodarstwa domowego, jeden adres e-mail, jeden adres IP, jedno urządzenie (komputer/telefon), z którego został uruchomiony, jedną kartę płatniczą oraz jedno konto bankowe, z którego została dokonana wpłata na IKK oraz jedno miejsce komputerów publicznych (np.: uniwersytet, szkoła, biblioteka, kafejka internetowa, zakład pracy, akademik itp.). Ze sprzedaży premiowej/ promocji, bonusu, itp. prowadzonych/ przyznanych na podstawie Regulaminu szczegółowego nie można jednak skorzystać, jeżeli urządzenie (komputer/telefon) wykorzystane przy sprzedaży premiowej/ promocji/ bonusie wykorzystane zostało wcześniej na innym Indywidualnym Koncie Klienta począwszy od momentu rejestracji do zlecenia wypłaty wygranych środków z tytułu sprzedaży premiowej/ promocji, bonusu.
 • 3. Skorzystać ze sprzedaży premiowej, promocji, bonusu, itp. można wyłącznie dokonując wpłaty środków z własnego konta bankowego lub własnej karty płatniczej. Aby odebrać bonus, należy także kliknąć „Zatwierdź" w okienku pop-up. Graczowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do tych przywilejów na osobę trzecią.
 • 4. Kwota uzyskana ze sprzedaży premiowej/ promocji, bonusu, itp. nie może być wypłacona na inne konto bankowe niż te, z którego nastąpiła wpłata pierwszego depozytu. W przypadku dokonania wpłaty z karty płatniczej wypłatę należy zlecić wyłącznie na rachunek bankowy, do którego karta płatnicza została wydana przez instytucję finansową.
 • 5. Zasady przyznawania jakichkolwiek bonusów, freebetów itp. są określone w regulaminie szczegółowym każdej promocji na stronie etoto.pl lub w bezpośredniej komunikacji. Spółka nie odpowiada za regulaminy znajdujące się na stronach partnerskich i innych stronach.
 • 6. Jakiekolwiek środki bonusowe wraz z wygranymi z nich pochodzącymi, które nie zostały w pełni obrócone zgodnie z regulaminem promocji, zostaną automatycznie anulowane w momencie zlecenia wypłaty środków pieniężnych ze środków IKK, niezależnie od tego, czy środki pieniężne wpłacone zostały przed czy też po przyznaniu bonusu.
 • 7. Jakiekolwiek pozostałe środki bonusowe, które nie zostały w pełni obrócone zgodnie z regulaminem promocji, zostaną automatycznie anulowane w momencie wygaśnięcia bonusu.
 • 8. W momencie przyznania bonusu, na koncie blokowana jest kwota równa kwocie bonusu. Aby ją uwolnić i móc wypłacić, należy obrócić nią zgodnie z regulaminem szczegółowym oferty.
 • 9. W przypadku kilku aktywnych bonusów, obrót w pierwszej kolejności liczony jest dla bonusu przyznanego najwcześniej. Jeśli klient postawi zakład przekraczający sumę wymaganego obrotu, różnica nie zostanie zaliczona do obrotu następnym bonusem - zgodnie z zasadą, że jeden zakład może się liczyć do obrotu tylko jednym bonusem. Jeśli zakład nie kwalifikuje się do obrotu pierwszym (starszym) bonusem, ale spełnia warunki obrotu bonusu przyznanego w drugiej kolejności, to zostanie on zaliczony do obrotu bonusu drugiego.
 • 10. Podczas stawiania zakładów, środki pobierane są najpierw z salda gotówkowego, a następnie z salda bonusowego. Zasada ta ma zastosowanie również, gdy użytkownik dokonał wpłaty, posiadając tylko środki bonusowe.
 • 11. Tylko zakłady rozliczone są wliczane do obrotu bonusem.
 • 12. Czas obrotu bonusem jest podany w regulaminie promocji i nie podlega wydłużeniu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wydarzeń niezależnych od ETOTO.
 • 13. W przypadku postawienia kilku zakładów na to samo wydarzenie, do obrotu będzie liczony tylko pierwszy z rozliczonych zakładów. Jeśli gracz ma wiele aktywnych bonusów, zduplikowany zakład może zostać policzony do obrotu kolejnymi bonusami, które gracz posiada.
 • 14. Do czasu wykonania pełnego wymaganego obrotu wszelkie środki pochodzące z wygranych będą się pojawiać na saldzie bonusowym, aż do wysokości przyznanego bonusa, bez względu na to czy pochodzą one z zakładów postawionych ze środków gotówkowych czy bonusowych, następnie wygrane z zakładów postawionych za środki gotówkowe zwracane będą na saldo gotówkowe. Wygrane z zakładów postawionych za środki bonusowe zwracane będą na saldo bonusowe, a wygrane z zakładów postawionych za środki gotówkowe i bonusowe zwracane będą na saldo gotówkowe i bonusowe proporcjonalnie do stawki.
 • 15. W przypadku wpłaty z dwóch różnych kont bankowych lub kart płatniczych należących do właściciela IKK w ETOTO przed otrzymaniem bonusu, zwrot z tytułu promocji będzie dokonany na konto lub kartę z której wpłacona kwota była wyższa.
 • 16. W przypadku powyższego, gdy kwoty są równe, wypłata nastąpi na konto, z którego dokonano pierwszej wpłaty.
 • 17. Zlecenie wypłaty środków z IKK może zostać zrealizowane wyłącznie po uprzedniej, pozytywnej weryfikacji ostatniej dokonanej wpłaty. Weryfikacja wpłat trwa zazwyczaj od kilku minut i niestety może zostać przedłużona do kilkunastu godzin w zależności od pracy instytucji finansowych. Opcja zlecenia wypłaty zostanie natychmiastowo aktywowana w momencie otrzymania pozytywnej weryfikacji wpłaty. Klient nie może skorzystać ze sprzedaży premiowej/ promocji, bonusu, itp. w połączeniu z inną sprzedażą premiową/ promocją bonusem ETOTO, chyba że w Regulaminie szczegółowym danej promocji zaznaczono inaczej.
 • 18. Zakładanie wielu kont lub zmowy z innymi graczami w celu nadużycia sprzedaży premiowej/ promocji, bonusu, itp., skutkować będzie wykluczeniem ze sprzedaży premiowej/ promocji, bonusu, itp. oraz zamknięciem wszystkich kont uczestniczących w próbie nadużycia.
 • 19. Wszelkie próby wyłudzenia skutkować będą anulowaniem jej na IKK wraz z wszelkimi wygranymi z niej pochodzącymi. W przypadku udowodnienia wyłudzenia, ETOTO zastrzega sobie prawo do zamknięcia IKK.
 • 20. Gra w zabezpieczeniu tj. zmowa między klientami na połączonych ze sobą IKK spowoduje anulowanie wygranych ze wszystkich zaakceptowanych zakładów biorących udział w ze sprzedaży premiowej/ promocji, bonusie, itp.
 • 21. ETOTO zastrzega sobie prawo do anulowania oferty ze sprzedaży premiowej/ promocji, bonusu, itp. w sytuacji, gdy klient ukrywa prawdziwe IP korzystając z VPN/Proxy/Tor przy rejestracji lub logowaniu się na IKK.
 • 22. ETOTO zastrzega sobie prawo do anulowania oferty ze sprzedaży premiowej/ promocji, bonusu, itp. w przypadku złamania którekolwiek z punktów niniejszego Regulaminu lub Regulaminu szczegółowego.
 • 23. W przypadku gdy gracz świadomie lub przypadkiem skorzysta z dwóch lub więcej ofert promocyjnych jednocześnie, a oferty te zgodnie z ich własnymi regulaminami nie podlegają jednoczesnemu użyciu, ETOTO ma prawo do anulowania jednej lub wszystkich ofert wykorzystanych przez gracza w sposób naruszający niniejszy punkt regulaminu.
 • 24. Wszelkie reklamacje z tytułu uczestnictwa w sprzedaży premiowych, promocji, bonusów itp. przyznawanych przez E-TOTO zgłasza się w formie pisemnej w terminie 14 dni od momentu spełnienia ostatniego z warunków uprawniających do otrzymania profitu z danej sprzedaży premiowej/ promocji, bonusu etc. zgodnie z regulaminem danej sprzedaży premiowej, promocji, bonusu. Podstawą złożenia reklamacji jest posiadanie potwierdzenia przyjęcia zakładu w formie elektronicznego zapisu na koncie IKK. W razie przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po upływie terminu 14 dni nie będą rozpatrywane. Spółka jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu reklamacji do Spółki. Decyzje Spółki w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
 • » Regulamin ogólny ofert (obowiązujący do 5 listopada 2018 roku) «