Regulamin

Załączniki


Odnośnik do regulaminu obowiązującego od 7 stycznia 2018 włącznie

Oficjalne komunikaty zgodnie z par. 20 pkt. 2 Regulaminu, w tym Dodatkowe warunki urządzania zakładów

REGULAMIN ZAKŁADÓW BUKMACHERSKICH „E-TOTO NET”

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych ustala się co następuje:


ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


Definicje pojęć


§ 1


 • 1. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 • 2. Spółka – oznacza E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o., ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370248, NIP: 527-263-92-56, REGON: 142666660.
 • 3. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową www.etoto.pl, na której na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów prowadzone są zakłady wzajemne – bukmacherskie.
 • 4. IKK – oznacza indywidualne konto klienta zakładane przez Spółkę po dokonaniu rejestracji uczestnika na zasadach wskazanych w Regulaminie, po zalogowaniu do którego uczestnik zakładów uzyska dostęp do aplikacji umożliwiającej zawieranie zakładów oraz, na której będą ewidencjonowane informacje dotyczące zawartych przez uczestnika zakładów, w tym informacje dotyczące stanu środków pieniężnych uczestnika oraz o dokonanych wpłatach i wypłatach, jak również o przyjętych stawkach i uzyskanych wygranych.
 • 5. Rachunek Płatniczy – oznacza wskazane w Ustawie rachunki płatnicze uczestnika zakładów prowadzone przez dostawców usług płatniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.
 • 6. Punkt – oznacza stacjonarny punkt przyjmowania zakładów wzajemnych prowadzony przez Spółkę na podstawie odrębnego zezwolenia Ministra Finansów, w którym uczestnik będzie mógł zarejestrować konto IKK.
 • 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Zakładów „E-TOTO Net”.
 • 8. >Zakłady „E-TOTO Net” – oznaczają zakłady bukmacherskie, będące zakładami wzajemnymi o wygrane pieniężne, polegające na odgadywaniu zaistnienia różnych zdarzeń będących w ofercie Spółki, w których uczestnik zakładu wpłaca stawkę, a wysokość wygranej zależy od umówionego pomiędzy przyjmującym zakład, a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej.

 • Postanowienia wstępne


  § 2


 • 1. Wynik zdarzenia, który określa wygraną (sportowego współzawodnictwa ludzi, zdarzeń społeczno - politycznych lub innego rodzaju zdarzeń) nie może być znany przed przyjęciem zakładu.
 • 2. Typowane zdarzenie musi być takiego rodzaju, aby nie miała na nie wpływu Spółka, ani też uczestnik zakładów.
 • 3. Zakłady „E-TOTO Net” są organizowane i prowadzone przez Spółkę.
 • 4. Zakłady „E-TOTO Net” przyjmowane są przez sieć Internet za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z zezwoleniem Ministra Finansów.
 • 5. Zakłady „E-TOTO Net” zawierane są na zdarzenia będące w ofercie zakładów organizowanych przez Spółkę i opublikowane na Stronie Internetowej.

 • Procedura rejestracji


  § 3


 • 1. W Zakładach „E-TOTO Net” może brać udział wyłącznie osoba, która:.
 • a. ukończyła 18 lat oraz, wobec której nie został orzeczony zakaz uczestnictwa w grach hazardowych,
 • b. na zasadach wskazanych w Regulaminie dokonała prawidłowo rejestracji na Stronie Internetowej lub w Punkcie prowadzonym przez Spółkę na podstawie odrębnego zezwolenia Ministra Finansów.
 • 2. W celu skorzystania z usług Spółki wymagana jest rejestracja i otwarcie konta IKK na Stronie Internetowej lub w Punkcie.
 • 3. W celu dokonania rejestracji Spółka każdorazowo żąda:
 • a. okazania ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), na podstawie którego można zweryfikować tożsamość oraz ukończenie przez uczestnika 18 roku życia. Na Stronie Internetowej okazanie następuje poprzez przesłanie przez potencjalnego uczestnika fotokopii ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza. W Punkcie okazanie następuje przez udostępnienie osobie upoważnionej w Punkcie do przyjmowania zakładów wzajemnych dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) w celu wykonania fotokopii i weryfikacji przez taką osobę tożsamości oraz ukończenia 18 roku życie przez uczestnika zakładów,
 • b. poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego zawierającego w szczególności: (i) dane rejestracyjne (login, hasło, adres email), (ii) dane personalne (imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numer PESEL w przypadku polskich obywateli, numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo, datę urodzenia),
 • c.złożenie przez uczestnika oświadczenia, że:
 • - ukończył 18-sty rok życia, wpisane dane są prawidłowe, aktualne i zgodne z prawdą, a uczestnik zobowiązany jest do dokonania aktualizacji podanych danych w przypadku gdy ulegną one zmianie,
 • - udział uczestnika w zakładach organizowanych przez Spółkę nie narusza obowiązujących przepisów,
 • - środki wpłacane przez uczestnika na IKK nie pochodzą z nielegalnych źródeł oraz że nie będą wykorzystywane w celach sprzecznych z prawem,
 • - zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i je akceptuje,
 • - wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • 4. Spółka może w każdym przypadku żądać przesłania za pomocą poczty elektronicznej, formularza na Stronie Internetowej lub okazania w Punkcie dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość lub przekazane przez uczestnika dane (np. paszportu, karty pobytu w przypadku cudzoziemców) oraz udzielenie dodatkowych wyjaśnień przez potencjalnego uczestnika Zakładów „E-TOTO Net” w zakresie wskazanych danych lub okazanych dokumentów.
 • 5. Zakończenie procesu rejestracji:
 • a. Spółka dokonuje weryfikacji przekazanych danych poprzez sprawdzenie tożsamości uczestnika oraz ukończenia przez niego 18 roku życia,
 • b. w przypadku pozytywnej weryfikacji następuje utworzenie dla uczestnika konta IKK, o czym uczestnik zostaje poinformowany za pomocą poczty elektronicznej,
 • c. w przypadku weryfikacji negatywnej, w szczególności poprzez przekazanie danych uniemożlwiających weryfikacje tożsamości lub ukończenia przez uczestnika 18 roku życia albo posiadania przez uczestnika konta IKK, uczestnik zostaje poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o braku możliwości utworzenia konta IKK.
 • 6. W celu realizacji wypłat Spółka żąda od uczestnika podania numeru Rachunku Płatniczego.
 • 7. Uczestnik Zakładów „E-TOTO Net” jest odpowiedzialny za to, że:
 • a. będzie posiadał jedno konto IKK,
 • b. będzie zawierał zakłady do wysokości posiadanych środków na IKK,
 • c. będzie dokonywał wpłat środków na IKK za pomocą Rachunku Płatniczego,
 • d. będzie na bieżąco aktualizował swoje dane na koncie IKK,
 • e. będzie na bieżąco zapoznawał się z oficjalnymi komunikatami Spółki znajdującymi się na Stronie Internetowej.
 • 8. Uczestnik Zakładów „E-TOTO Net” może:
 • a. zmieniać dowolną ilość razy swoje hasło dostępu do konta IKK,
 • b. wydać w każdej chwili dyspozycję przelania całości lub części środków zgromadzonych na koncie IKK na Rachunek Płatniczy. Dyspozycja przelania całości lub części środków zgromadzonych na koncie IKK na Rachunek Płatniczy zostanie zrealizowana w terminie 7 dni roboczych od daty jej zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu na koncie IKK,
 • c. ustalać określony czas zakazu gry dla siebie, wydać w każdej chwili dyspozycję zamknięcia i ostatecznego rozliczenia IKK bez podawania przyczyn, z wyłączeniem przypadku w którym konto zostało już zlikwidowane przez Spółkę na zasadach określonych w Regulaminie. Dyspozycja zamknięcia zostanie wykonana niezwłocznie po jej zgłoszeniu za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@etoto.pl, co spowoduje blokadę konta uniemożliwiającą zawieranie zakładów. Rozliczenie konta IKK i przekazanie ewentualnych środków z konta IKK na Rachunek Płatniczy zostanie zrealizowane w terminie 7 dni roboczych od późniejszej z dat: (i) zgłoszenia dyspozycji zamknięcia konta IKK albo (ii) w przypadku zawarcia zakładów przed złożeniem dyspozycji zamknięcia konta IKK rozliczenia ostatniego zawieranego za pomocą IKK zakładu.
 • 9. Spółka zastrzega sobie prawo, bez podawania przyczyn, do odmowy otwarcia lub zamknięcia IKK.
 • 10. Ponadto, Spółka zastrzega sobie prawo do:
 • a. zamknięcia i likwidacji konta IKK w przypadku niekorzystania z IKK przez okres 30 miesięcy; przez niekorzystanie z konta rozumie się niezawieranie w tym okresie jakichkolwiek zakładów; w takim przypadku środki zdeponowane na IKK zostaną zwrócone w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia likwidacji konta IKK na wskazany Rachunek Płatniczy uczestnika,
 • b. zamknięcia i likwidacji konta IKK w przypadku, gdy przez okres 3 miesięcy nie będą zdeponowane na nim środki służące do zawierania zakładów,
 • c. żądania od uczestnika dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, w szczególności w przypadku powzięcia podejrzenia, że: (i) konto IKK może być użytkowane przez osobę inną niż ta, której dane zostały poddane w procesie rejestracji, (ii) konto IKK służy do popełniania przestępstw (wykroczeń) lub innych działań na szkodę Spółki, w szczególności zachodzi podejrzenie prania pieniędzy, (iii) dane uczestnika uległy zmianie, a uczestnik nie dopełnił obowiązku ich aktualizacji. W takich przypadku Spółka jest uprawniona do zablokowania konta IKK i/lub zgromadzonych na nim środków i/lub możliwości dokonywania wypłat do czasu uzyskania przez Spółkę wiarygodnych wyjaśnień ze strony uczestnika albo dopełnienia przez niego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
 • d. dokonania korekty środków na koncie IKK bez zgody uczestnika zakładów w przypadku ich nieprawidłowego przypisania do danego konta IKK na skutek oczywistej omyłki dostawcy usług płatniczych lub Spółki. Jeżeli uczestnik zakładów dokona wypłaty nieprawidłowo przypisanych środków lub zawrze nowe zakłady za takie środki zobowiązany będzie w terminie 7 dni od dnia dokonania wezwania przez Spółkę do ich zwrotu na rachunek płatniczy wskazany przez Spółkę, pod rygorem możliwości zablokowana konta IKK do czasu wywiązania się przez uczestnika z tak wskazanego zobowiązania.
 • 11. W Zakładach „E-TOTO Net” nie mogą brać udziału pracownicy Spółki oraz osoby mające wpływ na obstawiane zdarzenia, w tym uczestnicy tych zdarzeń (np. zawodnicy, trenerzy, sędziowie).
 • 12. Każdy uczestnik Zakładów „E-TOTO Net” ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich przestrzegania. Uczestnik, który zawiera zakład, akceptuje warunki i postanowienia Regulaminu. Regulamin jest opublikowany na Stronie Internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu na warunkach określonych przepisami Ustawy, a po jego zatwierdzeniu przez właściwy organ, do jego publikacji na Stronie Internetowej. Uczestnik Zakładów „E-TOTO Net” w każdym przypadku jest związany postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dacie zawierania zakładu.
 • 13. Nieznajomość Regulaminu nie powoduje, że zakład staje się nieważny.
 • 14. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów wynikających z zakładów nie będzie uwzględniana okoliczność, że uczestnik zakładów nie znał postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 15. W celu ochrony interesu uczestników Zakładów „E-TOTO Net”, Spółka odmawia przyjęcia zakładu od osoby, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 • ROZDZIAŁ II


  ZAWIERANIE ZAKŁADÓW


  Procedura zawierania zakładów


  § 4


 • 1. Udział uczestnika w Zakładach „E-TOTO Net” jest możliwy po zalogowaniu się na IKK utworzonym na Stronie Internetowej i polega na zapoznaniu się z ofertą zakładów oraz związanymi z nią oficjalnymi komunikatami Spółki, wytypowaniu wyników zdarzeń znajdujących się w ofercie zakładów i zadysponowaniu odpowiedniej stawki (kwoty) ze środków zgromadzonych na IKK oraz zaakceptowaniu zawarcia zakładu.
 • 2. Po dokonaniu czynności wymienionych w ust. 1, uczestnik Zakładów „E-TOTO Net” otrzymuje potwierdzenie w formie elektronicznego zapisu na jego koncie IKK, stanowiące dowód zawarcia zakładu.
 • 3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa w Zakładach „E-TOTO Net” określone niniejszym Regulaminem.
 • 4. Uczestnik Zakładów „E-TOTO Net" obowiązany jest przed ostatecznym zatwierdzeniem zakładu, sprawdzić poprawność swojej dyspozycji z ofertą i oficjalnymi komunikatami Spółki związanymi z ofertą.
 • 5. Wybór zakładu po zalogowaniu się na IKK odbywa się poprzez kliknięcie na poszczególne kursy zdarzeń. Każde kliknięcie na kurs, odpowiadający danej opcji typowania zdarzenia, stopniowo tworzy elektroniczne potwierdzenie zawarcia zakładu. Po wybraniu rodzaju zakładu i określeniu stawki na poszczególne zakłady automatycznie obliczana jest potencjalna wygrana. Uczestnik może zlecić zapisanie utworzonego zakład w centralnej bazie danych zakładów klikając przycisk zatwierdzenia zakładu. W przypadku przyjęcia przez Spółkę zatwierdzonego przez uczestnika zakładu zostanie on zapisany w centralnej bazie danych zakładów - co stanowi moment zawarcia zakładu. Dla każdego tak zapisanego zakładu - potwierdzenia będzie automatycznie nadawany unikatowy numer identyfikacyjny. Niezatwierdzony zakład - potwierdzenie można w każdym momencie modyfikować.
 • 6. Na koncie IKK uczestnika dostępna jest lista zawartych przez niego zakładów. Lista zawiera wszystkie przyjęte i nierozstrzygnięte zakłady, a ponadto przyjęte zakłady, w szczególności te, od rozstrzygnięcia których upłynęło mniej, niż 6 miesięcy. Zakład jest zawarty i potwierdzony tylko wówczas, gdy pojawi się na liście zawartych kuponów na IKK. W przypadkach spornych dotyczących czasu zapisania zakładu, decydująca i wiążąca jest informacja w centralnej bazie danych zakładów Spółki.

 • § 5


 • 1. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zakładu od dowolnego uczestnika zakładu w dowolnym czasie na dowolne zdarzenie lub wynik zdarzenia. Uczestnikowi, od którego Spółka nie przyjęła zakładu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
 • 2. Jeżeli wstrzymanie przyjmowania Zakładów „E-TOTO Net” zostanie spowodowane siłą wyższą albo awarią urządzeń obsługujących zakłady, zawierający zakłady nie mają prawa do odszkodowania ani do innych roszczeń, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

 • Warunki i zasady szczegółowe zawierania zakładów


  § 6


 • 1. W Zakładach „E-TOTO Net” można zawierać następujące rodzaje zakładów:
 • a. zakłady proste,
 • a. zakłady systemowe.
 • 2. Zawierając zakład prosty uczestnik zakładów obstawia wynik od 1 do 20 wybranych zdarzeń (z uwzględnieniem zapisów § 20 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu).
 • 3. Zawierając zakład systemowy uczestnik zakładu obstawia wynik wybranych zdarzeń stanowiących serię zakładów prostych, złożonych z różnych kombinacji co najmniej dwóch zdarzeń biorących udział w zakładzie (z uwzględnieniem zapisów § 20 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu).
 • 4. W Zakładach „E-TOTO Net” dla każdego wybranego zdarzenia obstawia się zawsze tylko jeden wynik - bez względu na liczbę wyników możliwych do obstawienia.
 • 5. W Zakładach „E-TOTO Net” na jednym potwierdzeniu zawarcia zakładu nie może być więcej niż 20 pozycji (zdarzeń).
 • 6. Spółka dopuszcza możliwość zawierania zakładów prostych i systemowych na jednym potwierdzeniu zawarcia zakładu, z zachowaniem szczegółowych indywidualnych zasad ich zawierania określonych w niniejszym Regulaminie. W takich przypadkach każdy z takich zakładów, mimo iż znajduje się na jednym wspólnym potwierdzeniu, traktowany jest w świetle niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów jako oddzielne potwierdzenie zawarcia zakładu.

 • § 7


 • W Zakładach „E-Toto Net” dla każdego zdarzenia może występować wiele możliwych opcji wyniku, które uwidocznione są w ofercie zdarzeń oraz oznaczeniach je opisujących (stanowiących integralną część oferty), obowiązujących dla rozstrzygnięcia zakładów.

 • ROZDZIAŁ III


  STAWKA ZA ZAKŁADY I KURSY USTALANE DLA ZDARZEŃ


  Stawka


  § 8


 • 1. Spółka ma prawo dowolnie ustalać stawki na poszczególne rodzaje zakładów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Wiążącą dla uczestnika zakładu jak i dla Spółki jest stawka wskazana na potwierdzeniu zawarcia zakładu.
 • 2. Opłata za zakład systemowy jest iloczynem zaznaczonej na potwierdzeniu zawarcia zakładu stawki i liczby kombinacji odpowiadających danemu systemowi.

 • Kursy


  § 9


 • 1. Kursy dla poszczególnych zdarzeń Spółka podaje na Stronie Internetowej.
 • 2. Kurs zdarzenia ustalany dla danej opcji typowanej przez uczestnika zakładów służy do obliczania wygranej, zgodnie z zasadami określonymi w § 11 ust. 1 i 3 Regulaminu.
 • 3. W każdym momencie przyjmowania zakładów Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kursów dowolnego wyniku zdarzenia znajdującego się w ofercie Spółki.
 • 4. Za obowiązujący kurs do obliczania wygranej uważa się kurs aktualny (uzyskany na potwierdzeniu zawarcia zakładu) w momencie zawierania zakładu.

 • ROZDZIAŁ IV


  USTALENIA DOTYCZĄCE WYGRANYCH I ICH WYPŁATY


  Ustalenia dotyczące wygranych


  § 10


 • 1. Prawo do wygranej występuje w przypadku poprawnego określenia wyników wszystkich obstawionych zdarzeń i dotrzymaniu odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 2. Wysokość wygranej w przypadku zakładów prostych określana jest jako wynik przemnożenia wpłaconej stawki przez wszystkie kursy prawidłowo wytypowanych wyników obstawionych zdarzeń oraz współczynnik, z tym, że prawo do wygranej powstaje wyłącznie w razie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz wysokość wygranych podlega ograniczeniom określonym w § 11 ust. 6-8 Regulaminu.
 • 3. W przypadku zakładu systemowego wygrana wypłacana jest wtedy, kiedy przynajmniej jedna z obstawianych kombinacji została wytypowana prawidłowo. Wysokość wygranej w przypadku zakładu systemowego określana jest sumą wygranych przypadających na wszystkie prawidłowo wytypowane kombinacje, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 3, 6-8 Regulaminu.
 • 4. Wysokość współczynnika ustala Spółka, o czym uczestnicy zakładów zostaną powiadomieni przed przystąpieniem do ich zawarcia, za wiążącą uważana jest wysokość współczynnika wskazana na potwierdzeniu zawarcia zakładu.

 • § 11


 • 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-8 poniżej, sposób określenia kwoty wygranej w przypadku zakładu prostego:
 • iloczyn kursów (po zaokrągleniu) x stawka x współczynnik = wygrana
 • - Iloczyn kursów powstaje przez przemnożenie poszczególnych kursów i jest zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku; jeśli na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra 5 i powyżej, to iloczyn zaokrągla się do góry.
 • 2. Kwoty wygranych z zakładu, w szczególności sumy wygranych z ust. 3 poniżej, zaokrągla się do pełnych groszy w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 1 grosz pomija się.
 • 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6-8 poniżej, w przypadku zakładu systemowego wygraną określa się jako sumę wygranych z trafnie wytypowanych kombinacji zdarzeń (pojedynczych zakładów prostych wchodzących w skład serii zakładów składającej się na zakład systemowy) i oblicza się w następujący sposób:
 • suma(*) (iloczyn kursów każdej z trafnie wytypowanych kombinacji zdarzeń)(po zaokrągleniu) x stawka pojedynczego zakładu prostego x współczynnik = suma wygranych
 • (*)Sumowaniu podlegają wyniki przemnożenia poszczególnych kursów zdarzeń dla każdej z trafnie wytypowanych kombinacji (zakładów prostych) a suma ta jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku; jeśli na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra 5 i powyżej, to iloczyn zaokrągla się do góry.
 • Wygraną z zakładu prostego składającego się na zakład systemowy określa się jako różnicę pomiędzy: (i) sumą wygranych obliczoną łącznie dla danego zakładu prostego i wcześniej rozliczonych zakładów prostych w tym zakładzie systemowym, a (ii) sumą wygranych przypadającą na wcześniej rozliczone zakłady proste w tym zakładzie systemowym.
 • Na przykład:
 • W przypadku zakładu systemowego składającego się z trzech podwójnych zakładów prostych obejmujących 3 zdarzenia: „A”, „B” i „C” (to jest zakładów prostych na kombinacje zdarzeń „AB”, „AC” i „BC”), wygrana dla pierwszego z rozliczanych zakładów prostych „AB” obliczona zostanie jako:
 • suma wygranych 1 = (kurs na zdarzenie A x kurs na zdarzenie B) (po zaokrągleniu) x stawka pojedynczego zakładu prostego x współczynnik
 • Z kolei wygrana dla kolejnego z rozliczanych zakładów prostych „AC” obliczona zostanie jako różnica pomiędzy sumą wygranych 2 a sumą wygranych 1, gdzie:
 • suma wygranych 2 = (kurs na zdarzenie A x kurs na zdarzenie B + kurs na zdarzenie A x kurs zdarzenie C)(po zaokrągleniu) x stawka pojedynczego zakładu prostego x współczynnik
 • 4. W Zakładach „E-TOTO Net” wysokość jednej wygranej nie może być niższa od kwoty wpłaconej stawki za jeden zakład.
 • 5. Kwoty wypłaty wygranych z jednego potwierdzenia zawarcia zakładu zaokrągla się do pełnych groszy w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 1 grosz pomija się.
 • 6. Każdy zakład podlega ograniczeniu maksymalnej wysokości wygranej, określonej na zasadach wskazanych w ustępach 7-8 poniżej. Z uwagi na to, że maksymalna wartość kursu może nie być niczym ograniczona, uczestnik w swoim własnym interesie powinien dbać o to, aby wysokością wnoszonych stawek, po uwzględnieniu pozostałych warunków zakładów, nie przekroczyć limitów wygranej.
 • 7. Wysokość maksymalnej wygranej z jednego potwierdzenia zawarcia zakładu wynosi 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych.
 • 8. Spółka może określić wysokość maksymalnej wygranej w poszczególnych zakładach, informując o tym w trybie określonym w § 20 ust. 2 Regulaminu, w szczególności bezpośrednio w ofercie danego zakładu.

 • Zasady wypłat wygranych


  § 12


 • 1. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników i ich opublikowaniu przez Spółkę na Stronie Internetowej wygrana jest automatycznie przypisywana do konta IKK uczestnika. Wygrane wypłaca się uczestnikom Zakładów „E-TOTO Net”, którzy uzyskali prawo do wygranej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • 2. Wygrane uzyskane w Zakładach „E-TOTO Net” są wypłacane na Rachunek Płatniczy po zgłoszeniu przez uczestnika za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu na konto IKK polecenia dokonania wypłaty.
 • 3. Całkowity kapitał dobowy przeznaczony przez Spółkę do natychmiastowej wypłaty wygranej wynosi 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy). Spółka wydaje dyspozycje wypłaty w danym dniu według kolejności otrzymania od uczestników zgłoszeń wypłat. Przez dobę rozumie się okres od 12.00 w południe do godziny 11.59 następnego dnia. W przypadku gdy kapitał przeznaczony do natychmiastowej wypłaty na daną dobę nie wystarczy na pokrycie wszystkich otrzymanych w danym dniu zgłoszeń wypłat, Spółka wyda dyspozycję wypłat w terminie do 7 dni roboczych, liczonych od następnego dnia, w którym Spółka otrzymała polecenie wypłaty.

 • § 13


 • 1. Uczestnik ma prawo zgłosić polecenia dokonania wypłaty w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania przez Spółkę oficjalnych wyników na Stronie Internetowej.
 • 2. Każdorazowo jeżeli uczestnik przeznaczy na zawarcie nowego zakładu środki (w całości lub części) uzyskane z wygranej (które nie zostały wypłacone) od tej chwili, termin do zgłoszenia polecenia wypłaty wygranej, o którym mowa ust. 1 powyżej, odnośnie tej części wygranej rozpoczyna bieg od nowa.

 • Zaświadczenie o wygranej


  § 14


 • 1. Zaświadczenie o wygranej wystawiane jest na żądanie uczestnika gry przesłane przez uczestnika za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@etoto.pl. Spółka jest zobowiązana do wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Zaświadczenie może zostać wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.
 • 2. Z uwagi na konieczność złożenia na zaświadczeniu podpisu żądającego zaświadczenie, odbiór zaświadczenia o wygranej, według dyspozycji uczestnika, może nastąpić w siedzibie Spółki lub w miejscach zlokalizowanych na terenie Polski, których lista adresowa jest wskazana na Stronie Internetowej.
 • 3. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania, które musi spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach.
 • 4. Zaświadczenie podlega przepisom o ochronie danych osobowych.
 • 5. Spółka prowadzi ewidencję imiennych zaświadczeń o uzyskanych wygranych, o których mowa w ust. 1 powyżej.

 • § 15


 • Spółka ma obowiązek prowadzić ewidencję wypłaconych wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2.280,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt). Ewidencja ta musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach.

 • § 16


 • Wysokość wygranej bądź wpłaconych stawek stanowi tajemnicę uczestnika Zakładów „E-Toto Net”, do przestrzegania której Spółka jest zobowiązana.

 • § 17


 • Informacje o wysokości wygranej lub wpłaconych stawkach, Spółka ujawni wyłącznie na żądanie osób i podmiotów uprawnionych do ich uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wskazanych w art. 20 ust. 8 Ustawy.

 • ROZDZIAŁ V


  OFICJALNY WYNIK


  § 18


 • 1. Wynik zdarzenia objętego programem zakładów jest uznany przez Spółkę za oficjalny, gdy został uzyskany z oficjalnych źródeł i opublikowany na Stronie Internetowej.
 • 2. Dla wszystkich obstawianych zdarzeń za oficjalny wynik uważa się rezultat zdarzenia uzyskany zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie współzawodnictwa np. dla zakładów dotyczących zdarzeń rozgrywanych w regulaminowym czasie gry tj. mecz piłki nożnej, za oficjalny uznaje się wynik uzyskany po upływie regulaminowo określonego czasu gry. Dopuszcza się odstępstwa od powyższej zasady, ale muszą one być podane przez Spółkę w ofercie zakładów (np. zakład polegający na wytypowaniu, ile bramek zostanie strzelonych podczas pierwszej połowy meczu piłkarskiego lub np. wytypowaniu, kto wygra pierwszego seta w meczu tenisowym).
 • 3. O ile Spółka nie poda innych szczegółowych warunków określenia wyniku, rozliczenia lub unieważnienia zakładów w trybie określonym w § 20 ust. 2 Regulaminu obowiązują warunki określone w ust. 4 – 14 oraz 16 poniżej.
 • 4. W przypadku zakładów obejmujących zdarzenia przerwane lub nie odbyte w terminie Spółka unieważnia takie zakłady i zwraca uczestnikom stawki za unieważnione zakłady, z zastrzeżeniem ust. 5-9 poniżej
 • 5. Zakłady, obejmujące zdarzenia:
 • a. które zostały przerwane w trakcie ich trwania, lub
 • b. które nie odbyły się w terminie (to jest o określonej godzinie w wyznaczonym dniu kalendarzowym),
 • uważa się za ważnie zawarte, przyjmując dla rozstrzygnięcia tych zakładów uzyskany w nich wynik, pod warunkiem, że wskazane zdarzenia:
 • a. zostały dokończone w tym samym dniu kalendarzowym (według strefy czasowej, gdzie zdarzenie miało miejsce), co dzień kalendarzowy, wskazany dla tego zdarzenia w ofercie zakładów lub,
 • a. odbyły się później w tym samym dniu kalendarzowym (według strefy czasowej, gdzie zdarzenie miało miejsce), co dzień kalendarzowy wskazany dla tego zdarzenia w ofercie zakładów.
 • Zasady opisanej w niniejszym ustępie nie stosuje się do przypadków opisanych w ust. 6-9 poniżej.
 • 6. Zakłady obejmujące zdarzenia na rozgrywki zawodowej ligi baseballowej MLB:
 • a. które nie odbyły się w terminie (to jest o określonej godzinie w wyznaczonym dniu kalendarzowym), lub
 • b. które zostały przerwane i nie zostały dokończone w zaplanowanym terminie (to jest w tym samym dniu kalendarzowym),
 • unieważnia się i następuje zwrot stawki. Za rozstrzygającą uważa się strefę czasową, gdzie zdarzenie miało miejsce.
 • 7. Zakłady obejmujące zdarzenia, których przedmiotem są rozgrywki tenisowe, a które zostały przerwane lub które nie odbyły się w terminie, uważa się za ważne, gdy powyższe zdarzenia odbyły się jednak lub zostały dokończone w ramach tego samego turnieju. W tym ostatnim przypadku, dla rozstrzygnięcia zakładów przyjmuje się uzyskany w nich wynik. Natomiast w przypadku przerwania meczu rozgrywek tenisa np. w skutek kontuzji jednego z zawodników i tym samym braku możliwości dokończenia takiego meczu (tzw. krecz) zakłady obejmujące takie zdarzenie zostają unieważnione.
 • 8. Dla wszystkich obstawianych zdarzeń, które się rozpoczęły i nie zostały dokończone, a mimo to został ogłoszony przez organizatora ich ważny wynik w ciągu jednego dnia kalendarzowego od pierwotnie zaplanowanej daty zdarzenia, Spółka uzna ten wynik za oficjalny dla rozstrzygnięcia zakładu (poza przypadkami ogłoszenia walkoweru).
 • 9. Zakłady obejmujące zdarzenia, których przedmiotem są skoki narciarskie unieważnia się i następuje zwrot stawki w przypadku, gdy organizator zdarzenia zmienił miejsce odbywania zawodów.
 • 10. W przypadku zdarzenia, gdzie dwóch lub więcej startujących zajmie to samo miejsce obstawione w zakładach – dla rozstrzygnięcia zakładów jako wynik oficjalny przyjmuje się, że każdy z tych startujących zajął dane miejsce (np. jeżeli zawodnicy „A” i „B” zajęli to samo pierwsze miejsce, to zwycięzcą jest zarówno zawodnik „A” jak i „B”), chyba że Spółka określiła inne zasady rozstrzygnięcia zakładu i podała je do wiadomości uczestników zakładów przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów.
 • 11. Dla zdarzeń, w których nastąpiła zmiana rangi zdarzenia (np. mecz pucharowy lub ligowy został zmieniony na towarzyski) – dla rozstrzygnięcia zakładów jako oficjalny wynik Spółka uznaje rezultat uzyskany w zdarzeniu o zmienionej randze.
 • 12. W przypadku zdarzenia, dla którego Spółka w programie zakładów poda wynik z handicapem, za oficjalny uznaje się rzeczywisty wynik zdarzenia skorygowany o wielkość handicapu. Handicap polega na przyznaniu jednemu uczestnikowi lub zespołowi występujących w ramach oferowanego zdarzenia lepszej pozycji wyjściowej w chwili rozpoczęcia zdarzenia – w formie dodatkowych punktów, ilości goli, czasu itp. (przykład: jeżeli zdarzeniem jest mecz piłkarski, w którym jako handicap Spółka przyznaje drużynie gości przed jego rozpoczęciem rezultat 0 : 1 a mecz zakończy się rezultatem 2 : 1 dla drużyny gospodarzy, to za wynik oficjalny zostanie uznany rezultat nierozstrzygnięty 2 : 2 tj. remis).
 • 13. Na oficjalny wynik ustalony z zasadami zawartymi w ust. 1 – 2 oraz 4 – 12 nie mają wpływu późniejsze rozstrzygnięcia (np. protesty, kontrole dopingowe, walkowery itp.).
 • 14. Nie ustala się oficjalnego wyniku zdarzenia, jeśli odbyło się ono przed terminem podanym w programie zakładów, a wszystkie zakłady na to zdarzenie były przyjmowane po jego rozpoczęciu.
 • 15. Oficjalny wynik zdarzenia ustalony zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 1 - 13 niniejszego paragrafu Spółka obowiązana jest opublikować na Stronie Internetowej niezwłocznie po ogłoszeniu oficjalnego wyniku i jego ustaleniu przez Spółkę na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 • 16. W przypadku, gdy ogłoszony przez Spółkę oficjalny wynik zdarzenia okaże się błędny to od momentu stwierdzenia błędu przez Spółkę jako oficjalny uznany będzie faktyczny (rzeczywisty) wynik zdarzenia.

 • ROZDZIAŁ VI


  UNIEWAŻNIENIA ZAKŁADÓW, ZWROTY STAWEK


  § 19


 • 1. Spółka ma prawo do unieważnienia zakładu prostego, w którym uczestnik zakładów wytypował wynik jednego zdarzenia, a uczestnik ma prawo do zwrotu stawki za unieważniony zakład w przypadkach, gdy:
 • - zakład został zawarty po rozpoczęciu obstawianego zdarzenia z pominięciem zakładów określonych w § 21,
 • - nastąpiła zmiana miejsca zdarzenia tj. boiska (kortu, parkietu itp.) gospodarzy na boisko gości,
 • - obstawiony został zakład na zwycięstwo, ewentualnie lokatę indywidualnego zawodnika lub zespołu, a wytypowany zawodnik lub zespół nie wzięli udziału w zawodach, bez względu na przyczyny (np. kontuzje, niestawienie się w ustalonym terminie, dyskwalifikacje itd.),
 • - zdarzenie zostało nieprawidłowo określone przez Spółkę w ofercie zakładów,
 • - nie ma możliwości ustalenia oficjalnego wyniku zdarzenia zgodnie z zasadami określonymi w § 18 ust. 1 - 13 lub zachodzi okoliczność określona w § 18 ust. 14,
 • - zostały zawarte zakłady na zdarzenia wzajemnie się wspierające, o których mowa w § 20 ust. 3 Regulaminu,
 • - Spółka określiła dodatkowe warunki, będące podstawą do unieważnienia zakładów i podała je do wiadomości uczestnikom zakładów przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów,
 • - Spółka powzięła wiadomość, że zakład został zawarty przez osoby wskazane w § 3 ust. 11 Regulaminu.
 • - Jeżeli w zakładach prostych, w których uczestnik zakładów wytypował więcej niż jedno zdarzenie i systemowych znajdują się zdarzenia określone w ust. 1, to kursy tych zdarzeń przyjmują wartość 1,0, a zakłady te nie podlegają zwrotowi stawek. Zwroty stawek w tych zakładach następują w przypadku, gdy dla wszystkich zdarzeń objętych tymi zakładami zachodzą warunki określone w ust. 1, z tym, że jeśli wygrana z zakładu prostego wyliczona zgodnie z powyższą zasadą jest mniejsza niż kwota wpłaconej stawki, to cały zakład jest unieważniony i następuje zwrot stawki.
 • - Jeżeli w trakcie zawodów zostaną zmienione przez sędziów lub organizatorów zawodów ich zasady, wynik zawodów zostaje uznany za ważny (np. skrócenie czasu trwania konkursu skoków o serię skoków), a stawki nie są zwracane.
 • - Do czasu rozpoczęcia zdarzenia Spółka ma prawo do unieważnienia przyjętego zakładu lub zakładów na dowolne zdarzenia w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na konieczność zastosowania przez Spółkę przepisów prawnych o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W takim przypadku następuje zwrot wpłaconych na takie zdarzenia stawek.
 • - Zwrot stawek następuje w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia następnego, po dniu powstania zdarzenia uzasadniającego obowiązek zwrotu. Zwrot stawki powoduje automatyczne przypisanie kwoty wpłaconej za zwrócony zakład do konta IKK uczestnika. Uczestnik może dysponować tak przypisaną do jego konta IKK kwotą na zasadach wskazanych w Regulaminie mających zastosowania do środków zgromadzonych na koncie IKK, w tym wypłat dokonywanych z konta IKK.

 • ROZDZIAŁ VII


  ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW


  Zastrzeżenia


  § 20


 • Spółka ma prawo:
 • - wstrzymać przyjmowanie zakładów na dowolne zdarzenie lub dowolny wynik zdarzenia,
 • - ograniczyć wysokość stawki za zakład dla określonych zdarzeń lub kombinacji zdarzeń,
 • - ograniczyć ilość zdarzeń w zakładzie prostym,
 • - wskazać zdarzenia, które mogą występować w określonej ilości (np. w minimum 3) w zakładzie,
 • - wskazać przedziały kursów wyników zdarzeń, które mogą występować w określonej ilości w zakładzie (np. kursy mniejsze od 1,10 nie mogą być obstawione w zakładzie prostym, w którym uczestnik zakładów wytypował wynik jednego zdarzenia),
 • - doprecyzować warunki zakładów.
 • Ograniczenia i warunki zawarte w ust. 1 powyżej oraz, o których mowa w § 11 ust. 8, § 18 ust. 3 i w § 19 ust. 1 podpunkt g) Regulaminu będą podawane w ofercie zakładów lub publikowane w formie oficjalnych komunikatów na Stronie Internetowej przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów. Wprowadzenie przez Spółkę powyższych ograniczeń i warunków nie daje uczestnikom prawa do występowania z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi wobec Spółki.
 • Za jednorazowym potwierdzeniem nie można zawierać zakładów na zdarzenia, które się wzajemnie wspierają, np.: zakład na zwycięstwo i awans tej samej drużyny.
 • Uznaje się za ważne zakłady, w których wystąpią drobne błędy w oznaczeniu zakładu, nazwie zespołu lub nazwisku, imieniu zawodnika, pod warunkiem, że pomimo popełnionego błędu można stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, której drużyny czy zawodnika dotyczy ten zakład.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i poprawek w ofercie zakładów (np. poprawienie błędu w nazwie drużyny lub w datach podanych w ofercie) przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów.
 • Spółka ma prawo do zmiany warunków zawartych umów na zakład w przypadkach wskazanych w Regulaminie lub po uzyskaniu zgody uczestnika.

 • Zakłady LIVE


  § 21


 • Spółka dopuszcza możliwość przyjmowania zakładów LIVE, które stanowią specjalny typ Zakładów „E-TOTO Net” polegający na typowaniu zdarzeń z dostępnej oferty na trwające aktualnie wydarzenia. Do Zakładów „E-TOTO Net” typu LIVE będą w pełni miały zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Zakłady LIVE posiadającą specjalne oznaczenie "LIVE". Kursy na opcje typowania tych zdarzeń są aktualizowane na bieżąco na Stronie Internetowej i są ważne tylko w momencie zawierania zakładu.
 • Szczegółowe zasady dotyczące oferty zakładów LIVE udostępniane są do wiadomości uczestników zakładów przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów na Stronie Internetowej, natomiast zakres ofertowanych zakładów może się zmieniać w trakcie trwania wydarzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 • Uczestnik powinien być świadomy potencjalnych różnic pomiędzy rzeczywistym aktualnym rezultatem zdarzenia a rezultatem prezentowanym przez Spółkę na Stronie Internetowej jedynie w celach orientacyjnych (obarczonych potencjalnie zniekształceniem, wynikającym np. z opóźnienia transmisji telewizyjnej). Rezultat zdarzenia prezentowany przez Spółkę w czasie jego trwania nie stanowi oficjalnego wyniku i ewentualne działania podejmowane przez uczestnika na jego podstawie nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu reklamacji.

 • ROZDZIAŁ VIII


  REKLAMACJE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ


  Reklamacje


  § 22


 • Wszelkie reklamacje z tytułu uczestnictwa w zakładach wzajemnych zgłasza się w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia oficjalnego wyniku zdarzenia objętego Zakładami „E-TOTO Net” w siedzibie Spółki lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@etoto.pl. Podstawą złożenia reklamacji jest posiadanie potwierdzenia przyjęcia zakładu w formie elektronicznego zapisu na koncie IKK. W razie przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 • Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 • Niezależnie od uprawnień uczestnika do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo do wniesienia roszczenia na drodze sądowej. Roszczenie składa się do właściwego miejscowo sądu powszechnego na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju zakładu oraz treści żądania. Uprzednie wniesienie reklamacji nie jest warunkiem zgłoszenia roszczenia.

 • § 23


 • Spółka jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu reklamacji do Spółki i w tym terminie wypłacić wygraną albo powiadomić o przyczynach nieuwzględnienia reklamacji. Decyzje Spółki w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 • Przedawnienie roszczeń


  § 24


 • Roszczenia związane z udziałem w zakładach przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

 • § 25


 • Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 • § 26


 • Zażalenia dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej są przyjmowane w siedzibie Spółki lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@etoto.pl.

 • ROZDZIAŁ IX


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  § 27


 • Ewentualne spory między uczestnikami Zakładów „E-TOTO Net”, a Spółką będą rozpatrywane w trybie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • § 28


 • Spółka jest zobowiązana zapewnić uczestnikom zakładów wzajemnych możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Zakładów „E-TOTO Net” poprzez publikację na Stronie Internetowej.

 • § 29


 • Spółka pobiera podatek dochodowy od wygranej na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli wygrana za jeden zakład prosty przekracza kwotę wolną od podatku wskazaną w tej ustawie.

 • § 30


 • Spółka jest uprawniona i zobowiązana do wykonywania przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a w szczególności stosowania wobec uczestników Zakładów „E-TOTO Net” środków bezpieczeństwa finansowego obejmujące w szczególności: identyfikację uczestnika, bieżące monitorowanie transakcji z uczestnikiem, przekazywania informacji o transakcjach z uczestnikiem objętych ustawowym obowiązkiem przekazania informacji do właściwego organu informacji finansowej, składania zawiadomień o transakcjach podejrzanych do właściwych organów.
 • Uczestnik Zakładów „E-TOTO Net” przyjmuje do wiadomości, że Spółka ma prawo i obowiązek wynikający z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przechowywać oraz przekazywać do właściwych organów wszelkie dane uczestnika oraz dokonywanych przez niego transakcji bez jego dodatkowej zgody oraz bez obowiązku poinformowania go o przekazaniu takich danych.

 • § 31


 • Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 60 Ustawy.

 • § 32


 • Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Ministra Rozwoju i Finansów.
 • Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 dni od daty publikacji na Stronie Internetowej, nie później jednak niż z upływem 2 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju i Finansów.
 • Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych - zatwierdzam powyższy Regulamin Zakładów Bukmacherskich „E-TOTO Net”.

 • MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW


  Warszawa, dnia 10 listopada 2017 roku.